ALGEMENE VOORWAARDEN

Next Step Fysiotherapie is een fysiotherapie-praktijk gevestigd in het gebouw van Next Step Training, waarbinnen een team van fysiotherapeuten, personal trainers en diëtisten samenwerken aan de totale beleving van gezond leven. De algemene voorwaarden zoals deze hier zijn beschreven, gelden voor alle diensten welke worden verzorgt door Next Step Fysiotherapie. 

Wanneer u onder behandeling bent bij Next Step Fysiotherapie gaat u middels ondertekening akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij Next Step Fysiotherapie en te lezen op www.nextstepfysiotherapie.nl. Onder de algemene voorwaarden vallen tevens de klachten-regeling en privacy-regeling welke verkrijgbaar zijn in de praktijk. 

Met de meesten zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten met betrekking tot de vergoeding van de fysiotherapeutische zorg. U bent zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de inhoud van uw polis en bij twijfel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie, zullen de kosten van de behandeling aan u in rekening worden gebracht. 

Betalingsvoorwaarden (indien u niet of onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie):

  • De patiënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en eventueel voor de aanvraag van een (chronische) machtiging. 
  • Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling dit telefonisch of per email door te geven.  Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.
  • Betalingen van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het Next Step Fysiotherapie vrij om verdere incasso maatregelen te nemen. 

Het gebruik van de (fitness) apparatuur en spullen in en rond het gebouw van Next Step Training is geheel voor eigen risico.

Indien u een reanimatie verklaring heeft, dient u dit zelf door te geven aan uw fysiotherapeut. 

Privacy

Next Step Fysiotherapie hecht waarde aan uw privacy en werkt daarom enkel met software welke voldoet aan de nieuwste privacy eisen. Overige persoonlijke documenten zoals verwijzingen staan altijd in een afgesloten kast. 

Aanmelding

Bij de aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adres, BSN, geboortedatum en, indien aanwezig, uw verwijsbrief. Deze gegevens worden zorgvuldig genoteerd in uw eigen dossier welke voor u altijd inzichtelijk is. De eerste afspraak is een intake welke bestaat uit een anamnese en fysiek onderzoek. Wij streven er naar om bij de eerste afspraak reeds te kunnen behandelen, echter is dit bij de intake geen garantie. Hierna wordt een behandelplan opgesteld welke met u wordt besproken. 

Afmelding

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan, dient u dit ten alle tijden minimaal 24 uur voor aanvang te melden bij uw fysiotherapeut. Wanneer u niet of te laat afmeld, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de behandeling aan u te factureren conform bovenstaande betalingsvoorwaarden.

Overname

Next Step Fysiotherapie streeft er naar om ten alle tijden uw behandeling te laten doorgaan. Bij ziekte, vakantie of verhindering van uw fysiotherapeut, zorgt Next Step Fysiotherapie voor adequate vervanging door een samenwerkende praktijk. Wij zullen overnames altijd van tevoren bij u aangeven. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. 

Hygiene

Next Step Fysiotherapie vraagt u om bij de behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht wanneer u voor behandeling in de oefenruimte bent. Het is mogelijk om bij Next Step Fysiotherapie te douchen. 

Eigendommen

Next Step Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Klacht

Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden over hoe wij met u omgaan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut. Dit om samen tot een goede oplossing te komen met betrekking tot uw klacht. Indien dit naar uw idee niet tot een goede oplossing leidt, kunt u gebruik maken van de folder “een klacht over uw fysiotherapeut” welke beschikbaar is op www.defysiotherapeut.com.